VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Lietošanas noteikumi) nosaka personas, kura pasūta un iegādājas preces www.dailyspoon.lv interneta veikalā (turpmāk – Pircējs), un MB “Daily Spoon” (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildības, Pircējam pērkot preces interneta veikalā. Pērkot preces interneta veiklā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem “Lietošanas noteikumiem” un pilnībā piekrīt šo noteikumu nosacījumiem.

1.2 Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Lietošanas noteikumos. Ar grozījumiem vai papildinājumiem piereģistrējies Pircējs tiks informēts pieslēdzoties dailyspoon.lv mājaslapā un, vēloties iepirkties šajā interneta veikalā, viņam būs no jauna jāpiekrīt grozītajiem Noteikumiem.

1.3 Pircējs piekrīt bez rakstiskas Pārdevēja atļaujas nepavairot, nekopēt un nepārdot preces.

1.4 Preču pirkšanu interneta veikalā www.dailyspoon.lv ir tiesības veikt:

1.4.1. rīcībspējīga fiziskās persona, t.i. persona, sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu;

1.4.2. nepilngadības fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. visu augstāk norādīto personu likumiski pārstāvji.

1.5 Pircējs, piekritis Noteikumiem, apstiprina, ka balstoties uz Noteikumu 1.4. punktu, viņam ir tiesības pirkt preces www.dailyspoon.lv interneta veikalā.

 

 1. Personas datu aizsardzība

2.1 Pasūtīt preces interneta veikalā www.dailyspoon.lv var arī nereģistrēti Pircēji.

2.2 Pircējam, veicot pirkumu Noteikumos norādītajos veidos, atbilstošos Pārdevēja norādītajos informācijas lauciņos ir obligāti jānorāda savus personas datus: vārdu, uzvārdu, preču piegādes adresi, telefona numuru un e-pasta adresi.

2.3. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

2.4. Ja Pircējs piekrīt, 2.2. punktā norādītie viņa personas dati var būt apstrādāti interneta veikala www.dailyspoon.lv tiešā mārketinga nolūkos. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus saņemt vai nesaņemt paziņojumus un īpašos piedāvājumus.

2.5. Tikai reģistrētiem lietotājiem jaunumu vēstule tiks sūtīta atzīmējot lauciņu “Reģistrēties”. Tad Pircējs automātiski sāks saņemt jaunumu vēstules, no kurām varēs atteikties noklikšķinot uz saites, kura atrodas jaunumu vēstules apakšā. Pārdevējs visus informatīvos paziņojumus sūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2.6. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiks lietoti preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkiem Pārdevēja interneta veiklā, tāpat arī piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un telefona numuru tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kuri ir obligāti preču pasūtījuma izpildīšanai.

2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.8. Pārdevējam iesniegts personu apliecinošs dokuments un tajā esoši Pircēja personas dati lietojami tikai pareizai personas identifikācijai.

 

 1. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1 Preces pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2 Kad Pircējs iesniedz un apmaksā pasūtījumu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

3.3. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu, ar kuru informē, ka preces ir izsūtītas Pircējam.

 

 1. Pircēja tiesības

4.1 Pircējam ir tiesības pirkt preces www.dailyspoon.lv interneta veikalā balstoties uz šo Noteikumu kārtību.

4.2 Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas – pārdošanas līguma, noslēgta ar www.dailyspoon.lv interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (uz e-pastu, norādot preci, kuru vēlas atgriezt, tās pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu) ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3 Noteikumu 4.2. punktā norādītās Pircēja tiesības īstenojamas balstoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem.

4.4 Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja prece netika sabojāta vai tā netika lietota.

 1. Pircēja pienākumi

5.1 Pircējam ir jāmaksā par viņa pasūtītajām precēm, to piegādes maksu un (vai) citām papildu maksām (ja tās ir noteiktas līgumā) un jāpieņem pasūtītās preces. Visi maksājumi tiek ar Opay sistēmas palīdzību.

5.2 Pircēja pienākums ir nekavējoties atjaunot jebkādas izmaiņas personiskajā informācijā, kas iesniegta reģistrācijas formā.

5.3 Pircējs apņemas godīgi un pareizi lietot interneta veikalu, netraucēt tā sekmīgam darbam un stabilai funkcionēšanai. Ja pircējs pārkāpj šo punktu, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas ierobežot, pārtraukt Pircēja iespēju lietot interneta veikalu,  un Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus dēļ šādas rīcības piedzīvo Pircējs.

5.4 Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

5.5 Pirms sākot lietot preci, Pircējam ir rūpīgi jāizlasa informācija, norādīta uz preces iepakojuma vai saņemta kopā ar preci, kā arī jāievēro norādītie konkrētās preces glabāšanas noteikumi.

5.6. Pircējs, lietojot www.dailyspoon.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus nosacījumus, skaidri norādītus interneta veikalā, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 

 1. Pārdevēja tiesības

6.1 Ja Pircējs radījis apdraudējumu interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšējas brīdināšanas ierobežot un apstādināt viņa iespējas lietot interneta veikalu vai, īpašos gadījumos, likvidēt Pircēja reģistrāciju.

6.3 Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt interneta veikala darbību.

6.4 Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 8.2.1. punktā norādīto apmaksas veidu, nesamaksā par precēm 3 kalendāro dienu laikā.

 1. Pārdevēja pienākumi

7.1 Pārdevējs apņemas atbilstoši šajos Noteikumos  un interneta veiklā noteiktajiem apstākļiem nodrošināt Pircējam iespēju lietot interneta veikala www.dailyspoon.lv sniedzamos pakalpojumus.

7.2 Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja Personas datus, t.i. Pircēja norādītos personas datus lietot tikai Noteikumu 2 daļā un Latvijas Republikas tiesības aktos norādītajā kārtībā.

7.3 Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi balstoties uz 9. Noteikumu daļā noteiktajiem apstākļiem.

7.4. Izņēmuma gadījumos, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot preci, piemēram, tādēļ, ka preces nav noliktavā, tādēļ, ka prece vairs netiek pārdota, Pārdevējs informēs Pircēju pa e-pastu vai citos veidos (ar zvanu un/vai SMS īsziņu) un piedāvās Pircējam iespējamo problēmas risinājuma veidu (piemēram: naudas atgriešanu, papildus termiņu precei piegādāt vai citu). Pircējam nepiekrītot Pārdevēja piedāvājumiem, preces pasūtījuma izpildīšana tiek pārtraukta un, ja Pircējs jau būs samaksājis par preci, Pārdevējs atgriezīs samaksāto naudas summu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā.

7.5. Pircējam pēc Noteikumu 4.2. punktā norādīto tiesību izmantošanas un esot Noteikumu 4.4. punktā norādītajiem apstākļiem, Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt samaksāto naudu 7 darba dienu laikā, skaitot no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

 

 1. Preču cenas un apmaksas kārtība

8.1 Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas.

8.2 Preču cenas interneta veikalā www.dailyspoon.lv un izveidotā pasūtījumā ir norādītas eiro (euro). Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme. Cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

8.3 Pircējs norēķinās par preci lietojot:

8.3.1. interneta banku caur Opay sistēmu vai Opay sistēmā norādītajos veidos.

 

 1. Preču piegāde

9.1 Preču piegāde pircējam:

9.2 Preces tiek piegādātas uz norādīto DPD vai Omniva pakomātu:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt pakomātu, uz kuru vēlas saņemt preces.

9.2.2. Pakomātā sūtījums tiek turēts 72 stundas. Beidzoties glabāšanas termiņam, sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam.

9.2.3. Novirzīt sūtījumu uz citu piegādes vietu nedrīkst.

9.3 Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi:

9.3.1. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēlējies preču piegādes pakalpojumus, apņemas norādīt konkrētu preču piegādes vietu.

9.3.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Ja preces pieņems ne Pircējs, Pircējam, pildot pasūtījuma piegādes informāciju, ir jānorāda personas, kura pieņems preces, personiskie dati.

9.3.3. Pieņemot preces obligāti jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai Pircējs varētu tikt pienācīgi identificēts. Ja pircējs pats preces pieņemt nevar, bet preces tika piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

9.3.4. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

9.4 Preču piegādes (transportēšanas) cena tiek aprēķināta balstoties uz pasūtījuma summu.

9.5 Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties dēļ neparedzamiem, no Pārdevēja neatkarīgiem apstākļiem. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes nosacījumiem vai par to iepriekš informēt www.dailyspoon.lv interneta veikalā.

9.6 Visos gadījumos Pārdevējs tiek atlaists no atbildības par preču piegādes termiņa laušanu, ja preces Pircējam netiek nodotas vai nododamas ne laikā dēļ Pircēja vainas vai dēļ no Pircēja atkarīgiem apstākļiem.

9.7 Ja pircējs nepaņem preces 72 stundu laikā no saņemtā paziņojuma, ka prece piegādāta uz norādīto pakomātu, Pircējam ir jāsedz atgriešanas un atkārtotas sūtīšanas izdevumi Pārdevējam, ja vēlas saņemt preci.

9.8 Piegādes izdevumu lielumi un termiņi norādīti sadaļā “Piegāde”.

 1. Preces atgriešana un maisīšana

10.1 Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas, atgrieztas balstoties uz 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

10.2 Lai atgrieztu preci(es), Pircējam ir jāaizpilda brīvas formas preču atgriešanas paziņojumu un to jāsūta uz e-pastu hello@dailyspoon.lt

10.3 10.1 punktā norādītās tiesības Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preču piegādāšanas dienas, informēdams par to Pārdevēju 10.2. Noteikumu punktā norādītajā kārtībā.

10.4 Ja no preču piegādes dienas pagāja 14 kalendārās dienas, Pārdevējs nevar piedāvāt naudas atgriešanu vai mainīšanu.

10.5 Pircējam, atgriežot preces, ir jāievēro šie nosacījumi:

10.5.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā (šis punkts nepiemērojams nekvalitatīvas preces gadījumā);

10.5.2. prece nedrīkst būt bojāta;

10.5.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (šis punkts nepiemērojams nekvalitatīvas preces gadījumā);

10.5.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī un kompletācijā, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

10.6 Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti šajā daļā norādītie preces atgriešanas noteikumi.

10.7 Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

10.7.1. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 10.1 punktā norādītās tiesības atteikties no līguma, ja līgums noslēgts par:

10.7.2. precēm, kuras ātri sabojājas vai precēm, kuru derīguma termiņš ir īss;

10.7.3. sapakotām precēm, kuras patērētājs ir atvēris, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, kā arī citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

10.8 Neatbilstošas kvalitātes preces vai kvalitatīvas preces, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, maināmas vai atgriežamas balstoties uz 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” un citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

10.9 Nauda par atgrieztām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas rēķinu.

10.10 Nauda par izlietotiem vai nelietotiem dāvanu čekiem netiek atgriezta vai mainīta pret skaidru naudu.

 1. Preču kvalitātes garantija

11.1 Pārdevējs garantē Preču kvalitāti un (vai) derīguma termiņu, Konkrētie termiņi (laika periods) un (vai) citi nosacījumi, ieskaitot noteikumus garantijas nepiemērošanai, norādīti tādu preču aprakstos, uz preces iepakojuma un (vai) kopā ār precēm iekļautajās garantijas kartēs. Ja noteiktiem preču veidiem ražotāju preču garantija netiek piemērota, tādām precēm ir divu gadu likumā noteiktā garantija un ražotāja komerciālā garantija, kura neierobežo Patērētāju tiesības, kuras par nekvalitatīvas preces iegādāšanos, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2 Ražotāka atbildība par preces derīgumu ir spēkā tikai, ja nav pārkāpti preces ekspluatācijas apstākļi.

11.3 Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas, atgrieztas balstoties uz šajos Noteikumos noteikto kārtību un citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.4 Pircējam, kurš ir iegādājies nekvalitatīvu preci, pēc savas izvēles ir tiesības:

11.4.1. pieprasīt no Pārdevēja bez maksas likvidēt preces trūkumus; vai

11.4.2. pieprasīt no Pārdevēja bez maksas nomainīt nekvalitatīvu preci pret kvalitatīvu preci; vai

11.4.3. pieprasīt no Pārdevēja attiecīgi samazināt preces cenu; vai

11.4.4. vienpusīgi lauzt Līgumu un pieprasīt atgriezt samaksāto preces cenu.

11.5 Pircējs saprot, ka interneta veikalā www.dailyspoon.lv parādīto preču krāsa, forma un (vai) citi parametri var neatbilst reālajai preces formai, krāsai un (vai) citiem parametriem dēļ Pircēja lietojamās iekārtas tehniskajiem parametriem. Ja Pircējam nepieciešama sīkāka informācija, padoms vai norādījumi par Pārdevēja precēm, lūdzam vērsties pie paša Pārdevēja pa e-pastu hello@dailyspoon.lt.

 1. Atbildība

12.1 Pircējs ir pilnībā atbildīgs pār viņa norādīto personas datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kuras dēļ tā radušās, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzību par piedzīvotajiem zaudējumiem.

12.2 Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras veic lietojot www.dailyspoon.lv interneta veikalu.

12.3 Pircējs, kurš lieto interneta veikalu, ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu drošību un (vai) nodošanu trešajām personām. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus Pircējs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju

12.4 Pārdevējs nebūs atbildīgs dēļ zaudējumiem, kurus piedzīvo Pircējs, neievērojot Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, lai gan tāda iespēja viņam bija sniegta.

12.5 Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

12.6 Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja partneru, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, savstarpējo saistību pareizu izpildi.

 1. Pārdevēja piemērotie mārketinga pasākumi

13.1 Pārdevējs patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem interneta veikalā www.dailyspoon.lv ievietot dažādas akcijas.

13.2 Pārdevējs patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ievietot un (vai) atcelt piedāvājumus, akcijas vai mainīt preču cenas, neskarot Klienta tiesības, ieskaitot Līguma nosacījumus.

13.3 Atlaides netiek summētas.

13.4 Pārdevējs Picēju atsauksmes apstiprina tikai, ja no e-pasta adreses, kura norādīta pie atsauksmes, bija veikts pasūtījums interneta veikalā.

 1. Informācijas apmaiņa

14.1 Pārdevējs nosūta visus paziņojumus Pircējam Noteikumu 2.2. punktā noteiktajā kārtībā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

14.2 Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz e-pasta adresi hello@dailyspoon.lt

 1. Sīkdatņu lietošana

15.1 Vēloties Pircējam vai Interneta veikala apmeklētājam piedāvāt pilnvērtīgus Interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus, Interneta veikala Administrators lieto sīkdatnes (angļ. Cookies). Sīkdatne ir teksta fails, kuru vietnes serveris ievieto jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat šo vietni. Sīkdatne satur unikālu kodu, kas ļauj atpazīt jūsu pārlūkprogrammu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā vai vēlāk atkārtotu apmeklējumu laikā. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un funkcionalitāti, nodrošināt tās darbību.

15.2 Ja nevēlaties, lai jūsu ierīcē tiktu saglabātas sīkdatnes, varat pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai sīkdatnes pēc noklusējuma tiktu noraidītas. Izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, varat arī izdzēst jau iesūtītās sīkdatnes. Lietodams Interneta veikalu, Lietotājs piekrīt, kad viņa datorā (iekārtā) būs ierakstītas Pārdevēja noteiktās sīkdatnes. Var būt, ka, atsakot noteiktas sīkdatnes, dažas mūsu vietnes daļas var nedarboties vai arī nedarboties optimāli.

 1. Beigu nosacījumi

16.1 Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16.2 Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

16.3 Pircējs un Pārdevējs vienojās, ka jebkuras ar Līgumu vai ar tā izpildi, pārkāpšanu, laušanu vai nedarbošanos saistīti strīdi, pretenzijas un (vai) nesaskaņas risināmas pārrunu ceļā. Ja vienošanos neizodās panākt pārrunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā, kā noteikts Interneta veikala lietošanas noteikumos.

16.4 Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja iesniegtai atbildei uz Pircēja rakstisku pretenziju, savu iesniegumu/sūdzību dēļ precēm, kuras tika pirktas www.dailyspoon.lv, Pircējs var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

16.5 Pārdevējam ir tiesības mainīt, koriģēt vai papildināt preču pirkšanas – pārdošanas noteikumus Mājaslapas lietošanas kārtībā noteiktajā veidā, tāpēc Pircējam, iesniedzot preču pasūtījumu, būs piemēroti preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi, kuri bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Visos gadījumos Pircējs apņemas iepazīties ar preču pirkšanas – pārdošanas noteikumiem katra preču pasūtījuma brīdī, uzklikšķinādams uz saites, kurā apgalvots, ka ar noteikumiem iepazinās. Tādā veidā Pircējs apstiprina, ka izlasīja un saprata preču pasūtījuma brīdī spēkā esošos Noteikumus, ieskaitot atbilstošo preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu redakciju.

16.6 Ja Pircējs vēlas informēt Pārdevēju par preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu pārkāpšanu, vēlas uzdot jautājumus, vērsties ar pretenzijām vai, ja nepieciešama Pārdevēja palīdzība ar preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu skaidrošanu vai lietošanu, lūdzam vērsties uz e-pasta adresi hello@dailyspoon.lt. Uz rakstiskām vēstulēm atbilde tiks sniegta 14 kalendāro dienu laikā no vēstules saņemšanas dienas.

Grozs
Jūsu grozs ir tukšs.